Tentamen

Tentamensanmälan

Du måste alltid anmäla dig till tentamen - det gäller både ordinarie tentamen och omtentamen. Anmälan sker i Ladok senast 12 dagar före tentamensdagen. Du rekommenderas att anmäla dig till tentamen så snart det är möjligt att göra det och inte vänta till sista dagen för anmälan. Om du inte har anmält dig får du inte tentera. Har du frågor om din tentamensanmälan vänder du dig till studerandeexpeditionen.

Till tentamenssalen måste du ha med dig legitimation. Skriftliga tentamina är anonyma, vilket innebär att du får en anonymiseringskod som gör att rättande lärare inte kan se vem som skrivit tentan.

På universitetets studentwebb hittar du universitetsgemensam information om tentamen och skrivlokaler.

Tentamensresultat och utlämning

När betygen har rapporterats på kursen syns dessa i Ladok. Tentamensutlämning sker i receptionen på Ekonomikum, kom ihåg att ta med legitimation. Skrivningarna finns tillgängliga i tentamensutlämningen två år efter respektive tentamen.

Omprövning av betygsbeslut

Enligt högskoleförordningen kan en examinator ändra ett beslut om betyg. Omprövning sker på grund av nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel ska rättas till. Om du anser att betygsbeslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter, eller av någon annan anledning, kan du begära omprövning av betygsbeslut. Omprövningen baseras på ifylld ”Blankett för omprövning” nedan. Läs instruktionerna i blanketten noga. Ifylld blankett lämnas, tillsammans med tentamenssvar i original, till receptionen på Ekonomikum. Kursens examinator kommer att granska begäran om ändring av betygsbeslut och därefter fatta beslut om ändring ska ske. Examinators beslut kan inte överklagas till högre instans, det är examinator som sätter betyg och kan ändra. Om du behöver granska dina inlämnade tentamenssvar innan du fyller i blanketten kan du begära att få en kopia via tentamensutlämningen, alternativt själv fotografera dina tentamenssvar.

Blankett för omprövning

Om du anser att du fått fel betyg, att examinationen eller betygssättningen har gått oriktigt till och du har begärt ändring hos examinator utan att få gehör, kan du vända dig till Uppsala universitets betygsombudsmän. Betygsombudsmännen kan utreda om bedömnings processen gått rätt till. Betygsombudsmännen är två lärare med stor erfarenhet av examination inom olika områden och som har utsetts av rektor efter samråd med studentkårernas ordförande. Det är dock viktigt att notera att betygsombudsmännen inte själva kan ändra betyg eller fatta andra beslut.

Läs mer om Uppsala universitets betygsombudsman

Tentera med funktionsnedsättning

Om du har ett beslut från Uppsala universitet om särskilt pedagogiskt stöd p g a funktionsnedsättning kan det finnas möjlighet till anpassning av tentamen. Det är examinator som beslutar om och i vilken form anpassningen kan ske. Studenter med funktionsnedsättning måste anmäla behov av stöd vid tentamen till studerandeexpeditionen (info@im.uu.se) senast 12 dagar innan tentan äger rum. Vid anmälan måste studenten kunna visa upp giltigt intyg från samordnaren för studenter med funktionsnedsättning vid Uppsala universitet. Mer information finner du på sidan om studier med funktionsnedsättning.

Ny kurslitteratur

Notera att kurslitteraturen ändras regelbundet, dels i form av nya upplagor av tidigare böcker, dels i form av nya böcker och artiklar. Därför rekommenderar vi att du tenterar av respektive kurs samma termin som du läser den. Att kurslitteraturen ändrats är inget skäl till att begära en extra tentamen.

Fusk och plagiat

Högskoleförordningen föreskriver att disciplinära åtgärder får vidtas mot en student som:

  1. Med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation ska bedömas.
  2. Stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen utbildningen vid läroanstalten.

Om skrivningsvakten skulle misstänka någon för fusk åligger det hen att tala med tentanden och att omhänderta eventuellt bevismaterial. Varje misstanke anmäls sedan till institutionen. Institutionen skickar vidare ärenden som rör fusk eller försök till fusk till rektor, som avgör om universitetets särskilda disciplinnämnd behöver ta upp ärendet. De disciplinära åtgärder som en student kan drabbas av till följd av fusk eller försök till fusk är varning eller avstängning upp till sex månader från Uppsala universitet. Här kan du läsa mer om hanteringen av fusk och plagiat vid Uppsala universitet.

Avsluta en nedlagd kurs

Om en kurs har lagts ner ges tre tillfällen till uppsamlingsexamination.

Mer information om att avsluta nedlagd kurs

Senast uppdaterad: 2022-08-31