Forskarutbildning i statistik

Doktorand

En forskarutbildning ger en mycket stark grund i den framtida arbetsmarknaden där alltmer kompetens i dataanalys efterfrågas. Forskarutbildningen i statistik vid Uppsala universitet tillhandahåller både en breddning och en fördjupning i den statistiska kompetensen med färdigheterna i moderna statistiska metoder och forskningsområden. Inom forskarutbildningen i statistik ska man också att kunna tillämpa statistiska metoder på praktiska problem, det vill säga man ska utveckla sin skicklighet i att analysera data. I huvudsak handleder vi våra doktorander inom våra fyra huvudinriktningar: högdimensionell datakausal inferensstrukturell ekvationsmodellering och tidsserieekonometri.

Behörighet

Grundläggande och särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå beskrivs i den allmänna studieplanen. Förutom en grundläggande behörighet krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i statistik, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

Utbildningens upplägg

Forskarutbildningen omfattar fyra års nettostudier och består av en kursdel om 90 högskolepoäng och en doktorsavhandling om 150 högskolepoäng. Av de 90 kurspoängen är 34,5 hp obligatoriska kurser och 55,5 hp valfria kurser.

De obligatoriska kurserna är: Inferensteori (15 hp), Asymptotisk teori (7,5 hp), Vetenskapsteori (5 hp), Vetenskaplig kommunikation (5 hp) och Forskningsetik (2 hp), eller motsvarande. För doktorander som inte har förkunskaper motsvarande minst 7,5 hp i sannolikhetsteori är dessutom kursen Sannolikhetsteori (7,5 hp) obligatorisk.

De återstående kurserna är valfria kurser men ska vara inom ett eller flera av statistikens metod- och/eller tillämpningsområden. Kurser både inom och utanför avhandlingsområdet ska ingå, minst 15 hp vardera.

Doktorander
Senast uppdaterad: 2021-08-31