Betydelse av kontrollvariabler med mätfel i registerdata vid skattningar av kausala effekter

Projektet syftar till att studera systematiska fel som uppkommer på grund av mätfel av kontrollvariabler vid skattningar av kausala effekter, vilket är speciellt av betydelse när kontrollvariabler hämtas från registerdata. Mer specifikt syftar projektet till att studera en specifik typ av mätfel som är frekvent förekommande, nämligen ensidig felklassificering. Detta är ett mätfel som uppkommer exempelvis på grund av underrapportering i register. Det innebär att individer som har en registrerad egenskap verkligen har egenskapen, men det finns även individer i registret som har egenskapen utan att egenskapen har registrerats.

Genom teori och simuleringar ska konsekvenser för det systematiska felet utredas. De teoretiska resultaten ska sedan användas för att tolka resultat från observationsstudie med mätfel.

Mätproblematik är ett frekvent förekommande problem i kvantitativa studier. I observationsstudier finns i regel tre typer av variabler: en exponeringsvariabel, en utfallsvariabel samt kontrollvariabler. Det är väl utrett i litteraturen hur mätfel i exponeringsvariabeln eller utfallsvariabeln påverkar det systematiska felet om målet är att skatta den kausala effekten av en exponering på ett utfall. Däremot är det inte lika väl undersökt hur mätfel i kontrollvariabler påverkar skattningen av den kausala effekten.

Projektperiod

2019-01-01 – 2019-12-31

Finansiering

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Projektmedlemmar

Vid statistiska institutionen: Ronnie Pingel, universitetslektor och projektledare.

Mer om projektet

Mer information om projektet ”Betydelse av kontrollvariabler med mätfel i registerdata vid skattningar av kausala effekter” på Swecris webb.

Senast uppdaterad: 2021-09-01