Tidsserieekonometri

Statistiska institutionen har en lång tradition av att forska inom området tidsserieekonometri. Traditionen började 1942 då Herman Wold blev professor på institutionen. Ekonometri är statistiska metoder tillämpade på problem inom ekonomi och metoderna utvecklas utifrån tillämpade problem inom ekonomi. Tidsserieekonometri behandlar ekonomiska data ordnade över tid och intresset är att analysera samband mellan olika ekonomiska variabler och deras utveckling över tid. Exempelvis behöver regeringen veta hur bruttonationalprodukten (BNP), inflation och arbetslösheten utvecklas för att kunna lägga statsbudgeten.

Ett forskningsområde är att förbättra prognoser för just variabler som BNP, inflation och arbetslöshet. Vi lever i en föränderlig värld som påverkas av olika beslut. Dessa beslut gör att sambanden mellan ekonomiska variabler inte är konstanta utan ändras över tiden. Ett annat forskningsområde är hur man kan modellera strukturella förändringar över tid med hjälp av icke-linjära modeller. Detta göra att man kan få förbättrad kunskap av olika ekonomiska fenomen.

Ansvarig forskare: Johan Lyhagen

Senast uppdaterad: 2021-08-31