Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Konsultverksamhet

Statistiska institutionen tillhandahåller hjälp och rådgivning inom det statistiska området. För forskare och doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten är verksamheten avgiftsfri. Kontaktperson är Fan Yang Wallentin. Mer information kan fås via  Fan.Yang@statistik.uu.se 

Statistiska institutionen är medlem i

Svenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik. Föreningen har ca 1 000 enskilda medlemmar och 25 företags-/institutionsmedlemmar.

Forskning inom statistik

Den forskning som bedrivs vid statistiska institutionen har två huvudinriktningar: ekonometri/tidsserieanalys samt strukturella ekvationsmodeller (SEM). En inrikting inom ekonometri/tidsserieanalys är statistisk analys av makroekonomiska modeller, speciellt analys av långsiktiga samband, s.k. kointegration. Om man här har data från många länder får man en s.k. panel, och kointegrationsanalys för denna typ av data är ett relativt nytt område som vi intresserar oss mycket för.

Vi har också en inriktning mot analys av finansiella data. Många empiriska studier inom detta område har påvisat att data är behäftade med s.k. volatilitet, vilket i princip innebär att data fluktuerar olika mycket under olika perioder. (Till exempel råder en stor osäkerhet på börsen under finansiella kriser.) Det finns således ett stort behov av analys av statistiska modeller som tar hänsyn till detta.

Institutionens forskning inom SEM omfattar i princip faktoranalys, som går ut på att dra slutsatser om icke observerbara faktorer, s.k. latenta variabler. Dessa kan tänkas förklara t.ex. utfallet av en enkätundersökning. Ett viktigt hjälpmedel är programpaketet LISREL, som utvecklats av forskare vid vår institution. Man hittar många tillämpningar av SEM inom beteendevetenskap.